onsdag 31 december 2008

GOTT NYTT ÅR 2009Abraham Viktor Rydberg, född 18 december 1828 i Jönköping i Jönköpings län (Småland), död 21 september 1895, var en svensk författare, skald, journalist, språkvårdare, religonsfilosof och kulturhistoriker. Rydbergs imponerande gravvård finns på Östra begravnings-platsen i Göteborg. Rydberg var, förutom ledamot i Svenska Akademien, även ledamot i Vetenskapsakademien sedan 1889, samt sedan 1887 hedersledamot i Akademien för de fria konsterna. (Källa Sv. Wikipedia)

KANTAT.
vid jubelfest-promotionen i Uppsala den 6 september 1877.

Ur nattomhöljda tider
emot ett mål, fördolt för dig,
o mänsklighet, du skrider
i sekler fram din ökenstig!
Din dag är blott en strimma,
som lyser blek och matt ---
se, framom henne dimma
och bakom henne natt!
Och släkten, där du tågar,
i öknen segna ned,
och bävande du frågar:
allsmäktige, vart bär min led?

I jordens syner röjes,
att allt här nere ändligt är;
och då till himlen höjes
din forskarblick, du spanar där,
att solars banor stäckas,
och världar gå i kvav,
och stjärnsystemer släckas
i eterns djupa hav,
Du hörer röster ropa:
allt är förgängelse,
och tid och rum tillhopa
ett hemskt oändligt fängelse.

Och dock, om du i tvivel sjunkit ner
och dröjer dystert grubblande vid vägen,
du griper åter ditt baner
och bär det genom öknen oförvägen.
Vad mer, om spejarblicken ser,
hur bort från fästet tusen solar fejas?
Vad mer, om stjärneskördar mejas
som gyllne säd av tidens lie ner?
Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill,
vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas,
det är en skörd, som undan honom bärgas,
ty den hör evighetens rike till.
Gå fram, du mänsklighet! var glad, var tröst,
ty du bär evigheten i ditt bröst.

tisdag 30 december 2008

Margaret Thatcher -nationernas bevarande inom EUI sitt tal i Brügge i september 1988 framförde Europaentusiasten Margaret Thatcher det positiva med EG= Europeiska Gemenskapen men för första gången visade hon också tydligt hur främmande hon kände sig inför tendensen till ”storslagen retorik och politisk hästhandel” som utgjorde ”europeiskt statsmannaskap”. Utmärkande för detta tal var att Margaret Thatcher ville bevara nationerna var och en för sig och inte försöka förvandla det blivande EU till en superstat. Talet mottogs positivt men kan nog sägas vara början till slutet för Margaret Thatcher och den politik hon ville föra enligt flera samtida källor.

Här har sammanfattats en del av det långa tal Margaret Thatcher framförde

Finns det en bättre plats att tala om Europas framtid än i en byggnad som så ärorikt påminner om den storhet som Europa redan hade uppnått för mer än 600 år sedan?
. …..
Brügge har många andra historiska föreningar för oss i Storbritannien. Geoffrey Chaucer (1) var en frekvent besökare i Brügge. Den första boken som trycktes på engelska producerades här av William Caxton (2).”
…………...
” Jag vill börja med att skingra en del myter om mitt land, Storbritannien, och dess förhållande till Europa och för att kunna göra det måste jag säga något om själva Europas identitet..

Europa är ingen skapelse av Romfördraget. Inte heller tillhör Europa någon grupp, sammanslutning eller institution.

Storbritannien och Europa
Vi britter är lika mycket arvtagare till arvet från den europeiska kulturen som någon annan nation. Våra länkar till resten av Europa, den europeiska kontinenten, har varit den dominerande faktorn i vår historia.

I tre hundra år var vi en del av det romerska imperiet och våra kartor spårar fortfarande raka linjer av vägar som romarna byggde.
Våra förfäder - kelter, saxare, danskar - kom från kontinenten.”
……..
Besök de stora kyrkorna och katedralerna i Storbritannien, läs vår litteratur och lyssna till vårt språk: allt vittnar om den kulturella rikedom som vi har fått av Europa och andra européer från oss.

Vi i Storbritannien är med rätta stolta över det sätt på vilket vi, sedan Magna Carta (3) år 1215, har varit pionjärer och utvecklat representativa institutioner för att ställa upp som bastioner för frihet.

Och stolta över det sätt på vilket Storbritannien i århundraden varit ett hem för människor från övriga Europa som sökt en fristad från förtryck. Men vi vet att utan det europeiska arvet från politiska idéer i kunde vi inte ha uppnått så mycket som vi gjorde.
Från klassiskt och medeltida tänkesätt har vi lånat begreppet rättsstat som skiljer ut ett civiliserat samhälle från barbari.

Kristendomen är detsamma som Europa, kristendomen med sitt erkännande av människans unika andliga natur och egenskaper. På den idén baserar vi än i dag vår tro på mänsklig frihet och mänskliga rättigheter.

Alltför ofta beskrivs Europas historia som en serie av ändlösa krig och stridigheter.
Men från vårt perspektiv idag är vad som slår oss mest våra gemensamma erfarenheter. Till exempel historien om hur européer utforskade och koloniserade -och ja, utan ursäkt -civiliserade en stor del av världen är en extraordinär berättelse om talang, skicklighet och mod. Men vi britter har på ett mycket speciellt sätt bidragit till Europa.

Under århundraden har vi kämpat för att hindra Europa från att hamna under dominans av en enda makt. Vi har kämpat och vi har dött för Europas frihet.
Endast några mil härifrån, i Belgien, ligger 120.000 brittiska soldater begravda som dog i första världskriget.
Om det inte hade varit för att vilja att kämpa och dö, skulle Europa varit förenat långt tidigare - men inte i frihet, inte i rättvisa.
Det var brittiskt stöd till motståndsrörelser under andra världskriget som bidrog till att hålla liv i lågan av frihet i så många länder till och med dagen för befrielsen.

Det var från vår befästa ö som befrielsen av Europa skedde och fortfarande i dag, står vi tillsammans.
Alla dessa saker är i sig ett bevis på vårt engagemang för Europas framtid.
Europeiska gemenskapen är ett uttryck för den europeiska identiteten, men det är inte det enda.
Vi får aldrig glömma att öster om järnridån har människor som en gång hade en hel del av europeisk kultur, frihet och identitet varit avskurna från sina rötter.
Vi kommer alltid att betrakta Warszawa, Prag och Budapest som stora europeiska städer.

Vi får inte heller glömma att europeiska värderingar har bidragit till att göra USA till den tappra försvarare av frihet som hon har blivit.

Europeiska gemenskapen tillhör alla dess medlemmar.
Det måste återspegla traditioner och ambitioner som finns hos alla dess medlemmar.

Och låt mig vara mycket tydlig.
Storbritannien drömmer inte om en mysig, isolerad existens i periferin av Europeiska gemenskapen. Vårt öde är i Europa, som en del av gemenskapen.
Därmed inte sagt att vår framtid bara är beroende av Europa och så är förhållandet inte heller för Frankrike eller Spanien, eller för någon annan medlem.
Gemenskapen är inte ett mål i sig.
…..
” Att försöka undertrycka känslan för den egna nationen och att koncentrera makten till ett europeiskt konglomerat kommer att bli mycket skadligt och det kommer att förstöra alla de mål vi vill uppnå.
Europa blir starkare just för att vi har Spanien som Spanien, Frankrike som Frankrike, England som England, all med sina vanor och traditioner. Det vore en fullständig galenskap att försöka tvinga in dem i någon sorts europeisk identitet.”

Några av grundarna av Europeiska gemenskapen trodde att USA kunde tjäna som modell.
Men hela historien om Amerika är så mycket mer och något annat än Europa. Människor reste dit för att komma bort från intolerans och begränsningar av livet i Europa. De sökte frihet och möjligheter och deras starka syfte har under två århundraden bidragit till att skapa en ny enighet och stolthet över att vara amerikan. Precis som vår stolthet ligger i att vara britter, belgier, holländare eller tyskar.
” ”Det är verkligen ironiskt att precis när länder som Sovjetunionen, som försökte att styra allting från centrum, lär läxan att receptet för framgång är att sprida ut makten och besluten, finns det inom Unionen de som vill gå Sovjetunionens väg.”

--”V i vill se Europa mer enat och med en större känsla av ett gemensamt mål men det måste vara på ett sätt som bevarar de nationella traditionerna, den parlamentariska makten och känslan av nationell stolthet i det egna landet; för allt detta är källan till Europas vitalitet genom alla århundraden.”
---------------
”Låt Europa förbli en familj av nationer, som förstår varandra, som uppskattar varandra mer och som gör mer tillsammans, men som stärker våra nationella identiteter i vår gemensamma strävan för Europa”


Vi har inte framgångsrikt rullat tillbaka statens gränser i Storbritannien bara för att se dem återinföras på europeisk nivå, med en europeisk superstat som domineras från Bryssel.”

”Vi kommer aldrig att uppnå Utopia, och om vi gjorde det så skulle vi inte gilla det.

Noter:
(1) Geoffrey Chaucer (c:a 1340-1400), engelsk diktare, en av de mest betydande före Shakespeare. Hans mest kända verk är Canterbury Tales (översatt Canterburysägner 1956), som visserligen var ofullbordat vid hans död men trots detta så räknas verket till de klassiska verken inom engelsk berättarkonst.

(2) William Caxton (:ca 1420-91). Englands förste boktryckare. Han grundade 1476 ett tryckeri i London.

(3) Magna Charta (latin: det stora dokumentet), en kungaförsäkran som den engelske kung Johan utan land tvingades skriva under 15 juni 1215. Den tillkom efter svåra motsättningar mellan kungen och högadeln och avsåg att garantera dem mot godtyckliga domar och skattepålagor från kungens sida. Fyra av flera avskrifter finns bevarade till våra dagar. Dokumentet förlorade sin betydelse då feodalsystemet försvann men togs upp på 1600-talet av oppositionen mot kungamakten och fick en annan tolkning. Formuleringar som ursprungligen avsett högaristokratin ansågs syfta på hela det engelska folket. Dokumentet blev med andra ord ett frihetsbrev för envar och kom på så sätt att vara grundvalen för utvecklingen av Englands författning.

onsdag 24 december 2008

God Jul

Viktor Rydberg (1828-1895)

Född i Jönköping, där hans far var fångvaktare vid slottsfängelset. Modern dog 1834 och då ackorderades Viktor Rydberg ut till främmande. Han var från 1877 ledamot av Svenska akademien.

Tomten

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken
Endast tomten är vaken

Står där så grå vid ladugårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skiva
Tittar mot skogen, där gran och fur
drar kring gården sin dunkla mur
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta

För sin hand genom skägg och hår,
skakar huvud och hätta ---
»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta» ---
slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen ---
korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk av sele och pisk och töm
Pålle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar över
fylls av doftande klöver; ---

Går till stängslet för lamm och får,
ser, hur de sova där inne;
går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högsta pinne;
Karo i hundbots halm mår gott,
vaknar och viftar svansen smått,
Karo sin tomte känner,
de äro gode vänner.

Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
barnens kammar han sen på tå
nalkas att se de söta små,
ingen må det förtycka:
det är hans största lycka.

Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick --- men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Tomten vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.

Då har hon alltid att kvittra om
månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.

Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

tisdag 23 december 2008

En EU-kritisk röst med tyngd

Från Borås Tidning:

Lars Wohlins meritlista är imponerande: På 70-talet var han chef för Industrins Utredningsinstitut. Under den första Fälldinregeringen satt han som statssekreterare i Ekonomidepartementet. Mellan 1979-82 var han chef för Sveriges riksbank och mellan 1982-96 VD för Stadshypotek. Wohlin när också ett starkt politiskt engagemang, speciellt som borgerlig EU-kritiker. Han var aktiv i Junilistan fram till 2006, när partiet ställde upp i riksdagsvalet. Sedan 2005 sitter han i Europaparlamentet. Men det är på investeringsrådgivande IPM, där han är styrelseordförande, han tar emot för en intervju.


– Junilistan ville inte att jag skulle kandidera, så jag gick över till kristdemokraterna, som gav mig en ankarplats på riksdagslistan. Jag ville arbeta med EU på hemmaplan. Och ungefär hälften av kristdemokraternas väljare har ju samma uppfattning som jag i de här frågorna.


Nu kom varken Wohlin eller junilistan in i riksdagen.


– Vi hade gjort stor skillnad, försäkrar han, och tänker då inte minst på Lissabonfördraget, som riksdagen röstade igenom häromveckan.

– Hade junilistan kommit in i riksdagen hade vi fått minst femton mandat. Med hjälp av vänsterpartiet och miljöpartiet tror jag att vi skulle kunna ha sett till att frågan bordlades. Och då hade britterna förmodligen utlyst folkomröstning.


Jag frågar varför han är så kritisk till Lissabonfördraget – är det värre än Nicefördraget?


– Det blir svårare och svårare att dra en skarp gräns mellan nationell och internationell politik. Vi behöver starka samarbeten mellan länder för att hantera gränsöverskridande problem. Frågan är dock hur långt vi är bereda att gå i centraliseringsprocessen.


Kommunerna har förlorat nästan all betydelse i Sverige, makten centraliseras i Stockholm. Och Stockholm i sin tur överlåter allt mer beslutsfattande till Bryssel. Lissabonfördraget är ett ytterligare steg i den riktningen, och jag menar att det är ett steg för långt. EU blir till och med en juridisk person, som kan sluta internationella avtal över huvudet på medlemsländerna.


Det hävdas ofta att Lissabonfördraget ger parlamenten ökat inflytande, 
försöker jag.


– Det är bara luft. Om en tredjedel av Europas parlament röstar nej till ett lagförslag från EU måste det omarbetas, det är riktigt. Sex veckor får Sveriges riksdag på sig att ta ställning till ett lagförslag från EU. Men ett svenskt lagförslag börjar ju med en utredning, går vidare på remiss, och efter omarbetning skrivs en proposition som behandlas i riksdagen. Den processen tar åtminstone nio månader. Sex veckor – det är ju löjligt.


– Dessutom innebär Lissabonfördraget att antalet politikområden där enkel majoritet räcker för beslut blir fler. Ett enigt ministerråd kan också besluta att utöka detta antal. Vad betyder det? Jo, det betyder att en minoritetsregering med 11 procents stöd i Sveriges riksdag kan åka ner till Bryssel och driva igenom en lag.


Lissabonfördraget innebär alltså inte enbart att makt flyttas från parlamenten till EU, utan också att makt flyttas från parlamenten till regeringarna. Det är ett allvarligt demokratiskt problem.


Vad Wohlin hoppas på för svensk del är att vi skall beviljas samma undantag från EU-samarbetet som Storbritannien: undantag från Schengenavtalet, undantag från regler som begränsar vår frihet att välja arbetsmarknadspolitisk modell, undantag från EMU, undantag som begränsar EU-domstolens makt att ändra svensk grundlag…


– Det handlar inte om att dra sig undan från internationellt samarbete, betonar han. Man bör komma ihåg att Storbritannien är den ledande nationen i Europa när det gäller sant internationella frågor, som demokrati, klimat, miljö och frihandel.


Detta att valet skulle stå mellan Lissabon och Nice är en bluff, tillägger Wohlin:
– Faller Lissabonfördraget så får man helt enkelt ompröva en rad saker och förhandla om ett nytt fördrag.


Men han är inte optimistisk.


– Vad man gör nu är att man frågar sig varför det irländska folket röstade nej till Lissabonfördraget, och man kommer fram till att det var enskilda detaljer som avgjorde till nej-sidans fördel. Så man beviljar Irland undantag från dessa detaljer, och kör på som planerat. Tjeckien köper man med 200 miljoner i statsfinansiellt stöd. Så arbetar EU hela tiden.


Det är en mörk bild Wohlin tecknar av Europaparlamentet, där han själv sitter som ledamot:


– De enskilda ledamöterna röstar med sina partigrupper och partigruppernas ordföranden får sina instruktioner från Paris och Berlin. Oftare från Berlin än Paris numera. Det är Spanien, Österrike, Italien och Tyskland som har makten. De gamla axelmakterna, skämtar han.


Men det är med stort allvar han besvarar min följdfråga.


– Ja, så är det. Unionsprojektets syfte är att inom Europas gränser vinna Tysklands makt åter.

 

torsdag 18 december 2008

Vad är EU egentligen?.


Artikel 6 är endast en del i ett
Ramavtal om rasism och främlingsfientlighet
RÅDET FÖR DEN EUROPEISKA UNIONEN
Bryssel den 26 februari 2008


Artikel 6
Påföljder för juridiska personer

1:a Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en juridisk person, ställs till ansvar i enlighet med artikel 5 punkt.1 och kan straffas med sanktioner som är effektiva, i proportion till de brott och avskräckande åtgärder, inklusive bötesstraff eller administrativa böter, som kan innefatta andra påföljder,
t.ex..:

a) fråntagande av offentliga förmåner eller stöd

b) tillfälligt eller permanent förbud att bedriva kommersiell verksamhet

c) rättslig övervakning

d) beslut om att avveckla verksamheten.

2:a Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en juridisk person ställs till ansvar i enlighet med artikel 5 punkt. 2, och kan straffas med sanktioner eller åtgärder, som är effektiva, proportionella till brott och har en avskräckande effekt.

Sarkozy attackerar tjeckisk vägran att hissa EU-flaggan

Nicolas Sarkozy har satt igång ett diplomatiskt gräl genom att angripa den tjeckiske presidentens "sårande och upprörande" vägran att låta den Europeiska unionens flagga fladdra från Pragborgen.

Skjoldungen på Hodjas blog kommenterar: "Stor skandal i Familjen ... Den franska översprattelgubben betraktar sig själv som "Pater Familias", men familjen bara skrattar. Minns vi fel? - Var det inte något med att Författningstraktaten blev Lissabontraktaten genom att plocka bort flaggan?"

Telegraph:

Den franske presidenten ställde sig på samma sida som de federalistiska EU-parlamentariker som är engagerade i en bitter fejd med Václav Klaus, Tjeckiens president och euroskeptiker.

Överordnade ledamöter, inklusive ordföranden i Europaparlamentet, Hans Gert Pöttering, orsakade en diplomatisk störning tio dagar sedan efter att ha krävt att Klaus skulle hissa EU-flaggan över sitt residens under upprörda diskussioner i Prag.

"Det var en förolämpning, det var en skandal att se att flaggorna hade tagits ner från offentliga byggnader,” säger ordförande Sarkozy, den nuvarande innehavaren av EU: s sex månaders roterande ordförandeskap som han överlämnar till Tjeckien i januari. "Poettering kan räkna med fullt stöd från den franske presidenten."

Karel Schwarzenberg, den tjeckiske utrikesministern slog tillbaka allt medan det diplomatiska ordkriget mellan Paris och Prag hotade att överskugga ett smidigt överlämnande av EU: s ordförandeskap.

"Det finns ingen lag som är bindande för Tjeckien att hänga upp EU-flaggan över Pragborgen. Pragborgen är en symbol för den tjeckiska staten och inte EU, sade han. "Det är inte upp till överhuvudet av en annan stat att kritisera den tjeckiske presidenten angående flaggor."

Ett uttalande från Klaus’ kansli sa: "Slottet är en symbol för den tjeckiska staten. Det finns ingen anledning att ändra denna historiska tradition."

Bråket exploderade när en delegation av EU-parlamentariker sarkastiskt gav Klaus den 12-stjärniga flaggan under ett besök den 5 december, i vetskap om att han hade uteslutit att den skulle vaja över Pragborgen.

Han blev särskilt förargad när Dany Cohn-Bendit, en före detta studentradikal från 1968 och fransk-tysk ledare för de Gröna Europa-parlamentarikerna, sade till honom: "Jag bryr mig inte om era åsikter ".

Klaus svarade: "Det här är otroligt. Jag har aldrig upplevt något liknande förut."

Nigel Farage, ledare för brittiska Independence Party, jämförde kravet att hissa EU-flaggan med beteendet från nazistiska eller sovjetiska tjänstemän, båda diktaturer som hade ockuperat Prag och dess slott i det förflutna.

"Det sätt på vilket Cohn-Bendit krävde att president Klaus skulle hissa EU-flaggan över sitt slott kunde lätt kunde ha utförts av en tysk tjänsteman för över 70 år sedan eller en sovjetisk tjänsteman för 20 år sedan," sade han.

Läs mer här

onsdag 17 december 2008

Migrationen överträffar födelsetalen i EU

EU: s befolkning ökade med 4,4 per 1000 invånare år 2008, på grund av en naturlig befolkningstillväxt med +1,1 ‰ och nettoinvandring med +3,3 ‰, enligt uppgifter från Eurostat. Totalt beräknas befolkningen i EU-27 ha ökat med 2,2 miljoner under 2008 till 499,7 miljoner.
Malta Times

Sverige gör tvärtemot invandringstrenden i Europa genom att öppna sin arbetsmarknad för utländska arbetstagare av alla kompetensnivåer utan kvoter, trots en ekonomisk lågkonjunktur och stigande arbetslöshet.
Wall Street Journal

via Snaphanen

sds

måndag 15 december 2008

EU- går från klarhet till klarhet

Bloggare med ”fel” åsikter.
”Hård och effektiv bestraffning med minst ett till tre års fängelse för personer som avsiktligt och offentligt underblåser hat genom att förmedla eller sprida texter, bilder eller annat material, mot en grupp som definieras genom hänvisning till ras, färg, religion, ursprung eller nationellt eller etniskt ursprung.”
Om detta kan Du läsa på http://www.otackarvarldenslon.blogspot.com/

torsdag 11 december 2008

EU - Irland protesterar utanför EU-parlamentet

På torsdag den 11 december kl 12.00 demonstrerar Folkets Rörelse, Gluauseacht en Phobal från Irland utanför Europaparlamentet i Bryssel.

Demonstrationen sammanfaller med toppmötet och kräver att EU och regeringarna ska respektera den Irländska folkomröstningen som blev ett tydligt nej till Lissabonfördraget.

Det är pinsamt att EU och andra länder däribland Sverige måste påminnas om att de måste respektera folkviljan på Irland.
Demonstranterna från Irland kommer också att göra klart att Folkets Rörelse på alla sätt kommer att motsätta sig en ny folkomröstning på Irland som de odemokratiska ledarna i EU med Margot Wallström i spetsen lobbar för att genomföra.
Alla demokratiska rörelser och ledamöter som respekterar folkomröstningen uppmanas att delta i manifestationen.
Så servila som Sveriges journalister i Bryssel är gentemot makthavarna gissar jag att vi inte kommer att få någon som helst rapportering från denna viktiga demonstration.
Den påminner nämligen om att EU inte lever upp till sin egen författning; att Lissabonfördraget har fallit och inte längre är giltigt då Irland och även Holland och Frankrike tidigare röstat nej till den nya författningen.

Rune Lanestrand, chefredaktör och ansvarig utgivare av tidningen Småbrukaren

sds sds

EU - demokratins högborg

Vem är det som är demokrat?

EU Referendum kan man ta del av ett sammandrag från de utskrifter som gjordes vid ett möte mellan Václav Klaus, Tjeckiens president, och medlemmar i Europaparlamentet, fredagen 5 december 2008, på slottet i Prag.

Daniel Cohn-Bendit, ledamot: Jag tog med en flagga till Er, som - har vi hört – finns överallt här på slottet i Prag. Det är den Europeiska unionens flagga, så jag vill placera den här framför Er.

Det kommer att bli ett tufft ordförandeskap. Tjeckien måste ta itu med arbetsdirektivet och klimatpaketet. EU: s klimatpaket utgör mindre än vad vi för vår del skulle önska. Det kommer att bli nödvändigt att hålla fast vid ett minimum av det. Jag är säker på att klimatförändringar innebär inte bara en risk, utan också en fara för den framtida utvecklingen av vår planet. Min uppfattning grundar sig på vetenskapliga synpunkter och delas med en majoritet av Europaparlamentet och jag vet att Ni inte håller med mig. Ni kan tro vad Ni vill, jag tror inte, jag vet att den globala uppvärmningen är en realitet.

Lissabon-fördraget: Jag struntar i Era åsikter om det. Jag vill veta vad Ni ska göra om det tjeckiska parlamentet och senaten godkänner det. Kommer Ni att respektera företrädare för folket? Ni måste underteckna det.

Jag vill att Ni ska förklara för mig nivån på Er vänskap med herr Ganley från Irland. Hur kan Ni möta en person vars finansieringskällor är oklara? Ni borde inte träffa honom med tanke på Er ställning. Det är en man vars finanser kommer från problematiska källor och han vill använda dem för att finansiera sin valkampanj i Europaparlamentet.

President Václav Klaus: Jag måste säga att ingen har talat till mig i en sådan stil och ton de senaste sex åren. Ni befinner er inte på barrikaderna i Paris här. Jag trodde sådant uppträdande slutade för 18 år sedan men jag förstår nu att jag hade fel. Jag tänker inte ställa frågan hur verksamheten inom De gröna finansieras. Om Ni vill ha en rationell diskussion under den halvtimme, som vi har till förfogande, ge ordet till någon annan, herr ordförande.

EU-parlamentets talman Hans-Gert Pöttering: Nej, vi har gott om tid. Min kollega kommer att fortsätta, eftersom vem som helst av ledamöterna i Europaparlamentet kan fråga Er vad han vill. (till Cohn-Bendit:) Var snäll och fortsätt.

President Václav Klaus: Det här är otroligt. Jag har aldrig upplevt något liknande förut.

Daniel Cohn-Bendit: Eftersom Ni inte har upplevt mig ... 

President Václav Klaus: Det här är otroligt.

Daniel Cohn-Bendit: Vi har alltid haft bra samtal med president Havel. Och vad kommer Ni nu att säga om Er inställning till lagen mot diskriminering? Jag kommer med glädje att informera Er om vår finansiering.

Hans-Gert Pöttering: Brian Crowley, tack.

Brian Crowley, ledamot: Jag kommer från Irland och jag är medlem av ett parti i regeringen. Hela sitt liv kämpade min far mot det brittiska herraväldet. Många av mina släktingar förlorade sina liv. Det är därför som jag vågar säga att det är Irlands önskan att anta Lissabon-fördraget. Det var en förolämpning, herr talman, för mig och det irländska folket det Ni uttryckte under statsbesöket på Irland. Det var en förolämpning att Ni träffade Declan Ganley, en man utan politiskt mandat. Den mannen har inte dokumenterat de källor från vilka hans kampanj var finansierad. Jag vill bara informera Er om vad det irländska folket kände. Jag önskar att Ni får ert program för Ert ordförandeskap igenom och Ni kommer att få igenom vad EU-medborgarna vill se.

President Václav Klaus: Tack för den upplevelse som jag fått från detta möte. Jag trodde inte att något som detta är möjligt och jag har inte upplevt något liknande under de senaste 19 åren. Jag trodde att vi levde i en demokrati, men det är verkligen post-demokrati som styr EU.

Ni nämnde de europeiska värderingarna. Det viktigaste är frihet och demokrati. Medborgarna i EU: s medlemsstater är bekymrade över friheten och demokratin, framför allt. Men demokratin och friheten förlorar mark inom EU i dag. Det är nödvändigt att sträva efter dem och kämpa för dem.

Jag skulle vilja understryka, framför allt, vad de flesta medborgare i Tjeckiska republiken känner, att för oss finns inga alternativ till medlemskap i EU. Det var jag som lämnade in en EU-ansökan 1996 och undertecknade anslutningsfördraget 2003. Men arrangemangen inom EU har många alternativ. Att ta ett av dem som heligt och okränkbart och som man inte får ifrågasätta eller kritisera är mot allt som Europa står för.

När det gäller Lissabon-fördraget, skulle jag vilja nämna att det inte har ratificerats i Tyskland heller. Det konstitutionella förslaget som i princip var likadant som Lissabon-fördraget, avslogs i folkomröstningarna i två andra länder. Om Mr Crowley talar om en förolämpning mot det irländska folket, så måste jag säga att den största förolämpningen mot det irländska folket är att inte acceptera resultatet av den irländska folkomröstningen. På Irland träffade jag en som representerar en majoritet i sitt land. Ni, Mr Crowley, representerar ett synsätt som är i minoritet på Irland. Det är ett konkret resultat av folkomröstningen.

Brian Crowley: Med all respekt, herr president, Ni kan inte tala om för mig vad irländarna tycker. Som irländare vet jag detta bäst.

President Václav Klaus: Jag vill inte spekulera om vad den irländska befolkningen tror. Jag konstaterar att det enda mätbara resultatet har visat sig genom folkomröstning.

I vårt land är inte Lissabon-fördraget ratificerat eftersom parlamentet inte har fattat beslut om det ännu. Det är inte presidentens fel. Låt oss vänta på beslutet i båda kamrarna i parlamentet, det är den nuvarande fasen av ratificerings-processen i vilken presidenten inte spelar någon roll överhuvud taget. Jag kan inte underteckna fördraget, det är inte på mitt bord nu utan det är upp till parlamentet att besluta om det. Min roll kommer efter ett eventuellt godkännande av fördraget i parlamentet.

...
Hans-Gert Pöttering: ... Sammanfattningsvis - och jag vill lämna det här rummet i god anda - Jag skulle vilja säga att det är mer än oacceptabelt, om Ni jämför oss med Sovjet-unionen. Vi är alla djupt rotade i våra länder och våra valkretsar. Vi vill ha frihet och försoning i Europa, vi vill väl, men är inte naiva.

President Václav Klaus: Jag har inte jämfört er med Sovjetunionen, jag nämnde inte ordet "Sovjetunionen". Jag sa bara att jag har verkligen inte upplevt en sådan stämning, en sådan debattstil under de senaste 19 åren i Tjeckien.

fredag 5 december 2008

EU-parlamentet-Bryssel-Strasbourg-Bryssel


Cecilia Malmström fick surt franskt brev.
Ja så lyder rubriken på en artikel i fredagen den 5 december i Östgöta Correspondenten. Den franske EU-ministern Jean-Pierre Jouyet skriver i ett brev till Cecilia Malmström att den svenska regeringen skall hålla igen i denna för Frankrike så känsliga fråga. Han utgår ifrån att ”ni kommer att iaktta största möjliga neutralitet i denna fråga.”

Den franske EU-ministern skriver att han inte gillar att Malmström har höjt rösten igen, då det gäller flytten av EU-parlamentet till Strasbourg. Malmström menar att EU-parlamentet borde satsa på Bryssel på heltid i stället för att spara pengar, tid och miljö. Beräknade kostnader mellan de två städerna beräknas till 2 miljarder kronor per år. Jouyet påpekar att han tagit del av debattartiklar av Malmström, bl.a. i ÖC. Den franske ministern menar att Strasbourg är en symbol för fransk-tysk försoning som är mer levande än någon gång tidigare. Han skriver: ”Särskilt i tider då 90-årsminnet av vapenstilleståndet i första världskriget ljust uppmärksammats.”
Han hävdar att det skulle inte bli så mycket billigare om EU-parlamentet möttes enkom i Bryssel.

Malmström skriver i sitt svar att det är viktigt att diskutera parlamentets pendlande. Medborgarna kräver det. När Cecilia Malmström satt i EU-parlamentet ledde hon en namninsamling och fick ihop över en miljon namn med krav på att stoppa ”flyttcirkusen”.
Statsminister Fredrik Reinfeldt vill inte driva frågan med motiveringen att det är meningslöst så länge Frankrike säger nej.

måndag 1 december 2008

Att besegra Eurabia

Den första bokrecensionen av ”Att besegra Eurabia"

Gates of Vienna har Andrew Ian Dodge publicerat en recension av Fjordmans bok Att besegra Eurabia på Blogger News Network. Här är några utdrag:

Som alla kan förstå från det ganska udda namnet på författaren till boken väljer han att vara anonym i sina artiklar. Det är inte överraskande med tanke på den intolerans vissa muslimer i Europa visar alla som vågar ifrågasätta några av deras motiv ... Jag har följt denna modiga människas skrifter sedan han först dök upp på den europeiska bloggscenen och kan varmt rekommendera hans artiklar.
- - - - - - - - --
Fjordman kan skapa en bild för läsaren av situationen i verkligheten i många europeiska länder, då det gäller deras växande muslimska befolkning och de försök som aktivist-muslimer gör för att förändra karaktären på det europeiska samhället för att passa dem snarare än den "inhemska" befolkningen. Han, liksom Dissident Frogman gör klart för läsaren att icke-muslimska "no-go"-områden inte är något som pressen skapat utan ett faktum i många europeiska länder.

Om du är intresserad av vad som verkligen händer, så rekommenderar jag verkligen denna professionella samling av artiklar. Om du är förtjust i Fjordmans skrifter och vet att de är bra så uppmanar jag Dig att köpa den här boken och ge den till någon som fnyser åt problemets omfattning. Fjordman gör en värdefull tjänst för Europa och resten av världen med sina artiklar. Vi är skyldiga att stödja honom i hans strävanden.

Läs hela recensionen på Blogger News Network.