torsdag 13 november 2008

Lissabonfördraget - uranbrytning i Sverige

I Svenska Dagbladet, Synpunkt var följande insändare införda, den första
den 22 oktober 2008 och den andra den 10 november 2008. Riksdagsman Göran Montan svarar på den första insändaren och verkar dåligt insatt vilket också Kerstin Magnusson anser och ifrågasätter riksdagsledamöternas kompetens och det gör jag också. Våra folkvalda anser sig inte behöva ta del av vad ”allmogen” anser utan de styr vårt land som deras eget fögderi.

EU kan bestämma om svensk uranbrytning

I regeringens proposition om Lissabonfördraget föreslås förändringar i lagtexten.
Nu står det i paragraf 3: Europeiska gemenskaperna får efter Sveriges anslutning till EU fatta beslut som gäller här i landet. Efter den 22 november kommer det att stå: Europeiska gemenskaperna eller Europeiska Atomenergigemenskapen får efter Sveriges anslutning till EU fatta beslut som gäller här i landet.

Ändringen innebär att Sverige blir förpliktigat till kärnkraftsutbyggnad och uranbrytning.

I Euratomfördraget står det
”Försörjningen med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material skall säkerställas enligt principen om lika tillgång till resurserna och genom en gemensam försörjningspolitik.

För detta ändamål upprättas en byrå som skall ha optionsrätt till malmer, råmaterial och speciella klyvbara material, som produceras inom medlemsstaternas territorier, samt ensamrätt att ingå avtal om leverans av malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material från länder inom eller utom gemenskapen.

Medlemsstaterna skall lämna byrån all information som den behöver för att kunna utöva sin optionsrätt och sin ensamrätt att ingå avtal om leveranser.

Medlemsstaterna skall garantera att byrån fritt får utöva sin verksamhet inom deras territorier.

Byråns optionsrätt skall omfatta rätt att använda och förbruka material som tillhör gemenskapen,

Kommissionen får inom ramarna för gemenskapens budget och på de villkor som den själv bestämmer, finansiellt medverka i prospekteringsverksamhet inom medlemsstaternas territorier.”

Riksdagsledamöter från alla partier i berörda områden måste rösta nej till Lissabonfördraget den 22 november, för att Sverige ska slippa uranbrytning.
Ring eller mejla och fråga hur riksdagsledamöterna i din valkrets tänker rösta!

Birgitta Möller, Helsingborg, Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnv
EU-fördraget innebär ingen ändring
Publicerad 28 oktober 2008

I SvD den 22 oktober skriver Birgitta Möller att en förändring av skrivningen § 3 (avser upplysningsvis ”Lagen med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen”
(1994:1500) skulle innebära att Sverige blir ”förpliktigat till kärnkraftsutbyggnad och uranbrytning”.

Med utgångspunkt i de klimatutmaningar vi står inför ser jag personligen kärnkraften som både en helt nödvändig och välkommen del av vår elproduktion även framåt, men fru Möllers insändare handlar egentligen om ett motstånd till EU. Det är tydligt då den förändring som är central i hennes argumentering helt saknar den betydelse hon försöker påskina.

Begreppet ”Europeiska gemenskaperna”, som finns i den nuvarande lydelsen av paragrafen, innefattar både Europeiska gemenskapen (EG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Så Euratom ingår alltså redan. I Lissabonfördraget försvinner Europeiska gemenskapen (EG) som juridisk person och ersätts av Europeiska unionen. Euratom fortsätter att finnas kvar. Därför står det ”Europeiska unionen” och
”Euratom.”

Detta är ett direkt citat från riksdagens EU-upplysning, på bara några minuter tog deras kunniga medarbetare fram detta, komplett med hänvisningar.
Det är naturligtvis tråkigt att fru Möller blivit så orolig för något som är ett fullständigt missförstånd. För det är väl inte så att fru Möller och hennes nätverk medvetet vill sprida osanning trots kunskap om hur det egentligen förhåller sig?

GÖRAN MONTAN (M),Riksdagsledamot
EU bestämmer om Sveriges uran

Refererar till Göran Montans artikel om uranbrytning i Sverige, som infördes i SvD Synpunkt den 28/10. Jag vet inte var Sveriges riksdag har hittat sina ”kunniga medarbetare”, men faktum kvarstår, här svart på vitt, ur Euratom-Lissabonfördraget:

”Försörjning med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material skall säkerställas enligt principen om lika tillgång till resurserna och genom en gemensam försörjningspolitik.

För detta ändamål upprättas en byrå som skall ha optionsrätt till malmer, råmaterial och speciella klyvbara material, som produceras inom medlemsländernas territorier, samt ensamrätt att ingå avtal om leverans av malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material från länder inom eller utom gemenskapen.

Medlemsstaterna skall garantera att byrån fritt får utöva sin verksamhet inom deras territorier.”

Detta betyder således att om Sverige ansluts till EU:s nya grundlag, så har vårt land frånsagt sig rätten att själv fatta beslut i denna för alla medborgare så viktiga fråga.

Kerstin Magnusson Ehnqvist,Slöinge, Junilistan

1 kommentar:

 1. Ja, jag sympatiserar med Junilistan i denna fråga.
  Varför skall vi lämna rätten till viktiga beslut till någon utomstående.
  Detta är det första steget till EU:s upplösning och fall. EU kostar så mycket att vi inte längre har råd med ett eget försvar.
  Sjukvårdenoch omvårdnaden av gamla lider också p g a att statenlastar över mer o mer på kommuner o landsting, bara för att ha råd med EU.
  EU:framstår mer omer som endast en ytterligare plats för politiker att göra karriär.
  Lars Lundqvist

  SvaraRadera

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.