torsdag 4 juni 2009

Det grundlurade svenska folket

I SvD den 3 juni skriver KG Scherman, civilingenjör och civilekonom och tidigare generaldirektör Riksförsäkringsverket mellan 1981-1996 följande bl.a.

”Politikerna mörkar om pensionen

BROMSEN SLÅR TILL Stora förändringar av pensionssystemet har genomförts utan politisk debatt. Och nu är det dags igen. Förloraren är medelpensionären som mister 10 000 kronor per år mellan 2010 och 2014 då bromsen kommer att ligga i. Men trots kritik från bland annat Försäkringskassan driver politikerna igenom förslaget. ”
……
”I kronor räknat är förlusten 50000 kronor för en medelpensionär. Eller cirka 10000 kronor per år. Och pensionsnivån 2014 ligger fortfarande långt lägre än den skulle ha varit utan broms.”

Vi vet idag att många pensionärer inte klarar sig på den lilla pension de har. Många av dessa har haft ett arbetsamt liv och kvinnor är mer utsatta i tidigare generationer. De var ofta hemma i många år och skötte hem och hushåll, något som aldrig värderats.

Dagligen kan vi läsa om den vård som de gamla får eller snarare den vård de inte får. Det dras in på mat och annat på servicehemmen och vårdpersonalen springer mellan de gamla för att hinna med. Därför kan det vara bra att läsa om vad äldreförsörjningsstöd är.

Våra politiker slår på de svagaste i samhället, de gamla och barnen. När förstår svenskarna att de måste börja se om sitt hus och att de diskrimineras i sitt eget land?

Nedanstående är ett brev från den flitiga skribenten Inger-Siv Mattsson till olika politiker i Stockholm.


ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD
Särskilda hälsobehov

Brev från Inger-Siv Mattson den 6/9 -08:
Stockholms kommunfullmäktige
Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m)
Birgitta Rydberg (fp), Gustav Andersson ©, Pia Lidvall (kd) Lars Joakim Lumdquist (m)
Regeringskansliet Socialminister Göran Hägglund f k,
Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson f k

Ämne: ”Vårdval Stockholm har missgynnat invandrarna”
Sanningen har äntligen kommit fram
”Vi har missbedömt invandrares behov av vård för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.”
”Vi har missat att många invandrare drabbas av ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar tidigare än infödda svenskar.”

Det talas ständigt och jämt om att vi äldre - och gamla - svenskar är för många, kostar för mycket och inte har vett att dö i tid. Det är m a o enbart vi svenskar som belastar välfärdssystemen. Därför måste vi antingen arbeta längre eller importera ännu fler invandrare för att garantera välfärden. Och skatterna måste fortsätta att ligga på en mycket hög nivå – åtminstone för pensionärerna!
Att även de importerade utlänningarna åldras och är i behov av sjukvård har man dolt och förtigit. Men nu har sanningen till slut krupit fram. ” Ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar inträffar ofta tidigare i livet hos utomeuropeiska invandrare, det vill säga deras ålderssymptom visar sig vid en lägre ålder än hos människor födda eller uppvuxna i Sverige. ”

Som bekant (?) utgörs majoriteten av invandrarna av anhöriga - föräldrar, far/morrföräldrar, farfarsfar etc. De är alltså gamla och sjuka redan vid ankomsten till Sverige och därmed vårdkrävande från första dagen i Sverige.

Utlänningarna inte bara åldras precis som vi - de drabbas dessutom av åldersrelaterade sjukdomar betydligt tidigare än vi svenskar och blir därmed en större, långvarigare och kostsammare belastning för sjukvården än svenskfödda.
Även deras tandstatus är undermålig, varför också tandvården utsätts för stor belastning och kräver ökade resurser. Givetvis på svenskarnas bekostnad.
Andelen äldre utlänningar har ökat stadigt sedan 1991. År 2010 beräknas personer med utländsk bakgrund utgöra ca 24% av befolkningen. Andelen äldre med utländsk härkomst beräknas samtidigt öka från 11,9 % år 2005 till 13 procent 2010.
F ö är det ytterst märkligt att ”Vårdval Stockholm underskattat enskilda patienters (läs utlänningars) faktiska vårdbehov. ”

Redan 2005 redovisade Socialförsäkringsboken mycket stora skillnader i ohälsotal mellan inrikes och utrikesfödda. Utrikesfödda hade i genomsnitt 31 procent högre sjukskrivning än inrikes födda. Personer från Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet hade 75 procent högre sjukskrivning än inrikesfödda. När det gällde sjuk- och förtidspensinering var skillnaderna ännu större – nämligen 88 procent. Trodde Ni att utomeuropéerna blev friskare, när de blev äldre?

Det nya frälset
Lösningen på detta importerade problem är givetvis att utlänningarna måste få mer skattefinansierade resurser dvs att ”mottagningar i kommuner som Botkyrka, Upplands- Bro och Nykvarn skall få högre ersättning. ” /…/ ”För att bättre se till varje patients behov utjämnar vi åldersviktningen samtidigt som ersättningen i övrigt höjs.”

Man behöver inte vara Einsteins syster för att räkna ut att de ökade satsningarna på utlänningarna kommer att drabba svenska åldringar.

Vi har redan drabbats bl a genom lägre pensioner p g a satsningen på det skattefria äldreförsörjningsstöd, som alla som är 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige uppbär. Eftersom detta skattefria äldreförsörjningsstöd inte betraktas som lön - vilket våra pensioner gör - utan som en form av socialbidrag behöver utlänningarna inte kvalificera sig för högkostnadskyddet för läkarvård och medicin utan får gratis vård från första läkarbesöket och gratis medicin från första uttaget.
Utlänningarna har utan tvivel blivit det nya frälset.

”Vårt långsiktiga mål är att vården ska ersättas utifrån diagnoser, behandlingar och åtgärder som patienterna verkligen behöver genom en amerikansk modell 'Adjust Clinical Groups, ACG.'” sade Birgitta Rydberg i DN den 3 september.

”Modellen ser till den sammantagna sjukdomsbilden hos individen. Den mäter s k komorbitet - multisjukdom. Patienter med vissa sjukdomar,. t ex diabetes, löper större risk att drabbas av ett antal andra sjukdomar. Det gör dem dyrare att behandla” upplystes vi om i faktarutan i artikeln.
Gäller detta ”långsiktiga mål” enbart vård för utlänningar eller skall även svenska patienter få de ”behandlingar och åtgärder de verkligen behöver”?

Ibland finns det obegränsade resurser
Hur kan ni och era allianskamrater ha råd med höjda ersättningar till utlänningarnas sjukvård - bl a en 50-procentig höjning av tolkkostnaderna - när kommuner och landsting sedan länge saknar resurser till det mesta i vården?
Hur kommer det sig, fru Reinfeldt, att det aldrig någonsin saknas resurser, när det skall satsas på utlänningarna men att det alltid skall sparas så fort det gäller svenskarna?

Då måste kommunerna spara så till den grad att 90-åringar på ett äldreboende tvingas välja mellan ett helt ägg varannan dag eller ett halvt varje dag. Andra ”nödvändiga besparingar” kan vara allt från att sylten till pannkakorna dras in liksom den traditionella lutfisken till Lucia till att de gamla inte får nödvändig smärtlindring i livets slutskede..

P g a bristande resurser får de gamla ligga med nerkissade och nerbajsade blöjor dygnsvis.
P g a bristande resurser får de gamla larver, maskar och myror i sina liggsår. P g a bristande resurser har de gamla bara rätt till blöjbyte – inte när det behövs - utan när kommunen anser att ”man har råd.” En blöja kostar ca 2:50. och det är för dyrt för landsting och kommuner.
P g a bristande resurser får de gamla duscha var fjortonde dag - oavsett om det behövs eller ej.
P g a bristande resurser får de gamla sitta inne året runt utan en endaste gnutta frisk luft!
P g a bristande resurser får de gamla inte mat som lagas varje dag utan får nöja sig med industrifabricerade, näringsfattiga matlådor en eller två gånger i veckan. Fodret – för jag vill inte kalla det mat - transporteras dessutom genom halva Sverige.
P g a bristande resurser är enligt flera äldreforskare en tredjedel av alla gamla i den offentliga vården undernärda och ännu fler uttorkade.
P g a bristande resurser måste våra gamla nöja sig med personal som talar ingen eller mycket bristfällig svenska. För några år sedan kunde man i DN läsa om en undersköterska som konstaterade att ”det går inte att klara en adekvat vård av de gamla. Många av de anställde kommer direkt från gatan (eller snarare djungeln). De kan inte ens skriva sina namn på tidkorten.”

I hemlandet har de förmodligen vallat getter och kameler. Men p g a bristande resurser sätts de att ”vårda” gamla i Sverige! Okvalificerad personal duger nämligen i äldrevanvården!
P g a av bristande resurser får de gamla som sagt varken smärtlindring eller annan värdig omvårdnad i livets slutskede.
Listan på de försakelser våra egna gamla tvingas underkasta sig kan göras hur lång som helst.

I det läget höjer alliansen ersättningen till invandrartäta kommuner och landsting och bidragen till tolkkostnader i vården med 50 procent! Ni borde veta hut!

Skilda världar
Detta med den undermåliga maten och undernäringen gäller givetvis enbart svenska åldringar. För några år sedan kunde man läsa om det spansktalande äldreboendet La Dalia i Göteborg. Där hade man fem undersköterskor för sju patienter - varav ingen var dement. Dessutom serverades de gamla latinamerikanerna dagligen mat från sina respektive hemländer. Ena dagen var det mat från Bolivia, nästa från Paraguay etc. Detta hindrade dock inte Pedro från Chile från att klaga över att de inte fick chilensk mat varje dag:”Men det fick man väl stå ut med.”

Hur många svenskar på svenska äldreboenden får specialiteter från sina respektive landsändar? Eller någonsin någon favoriträtt? Ingen är en kvalificerad gissning!
Givetvis transporteras latinamerikanernas mat inte genom halva Sverige utan tillagas på plats på La Dalia.

Vidare har de sju åldringarna - i motsats till svenska åldringar - rätt till vård på sitt eget språk! Personalen talar följaktligen både flytande spanska och svenska! Dessa förmåner gäller givetvis inte enbart La Dalia utan alla etniska äldreboenden.

Alliansens reformer = skattehöjningar
Det finns all anledning att befara att andra alliansstyrda kommuner kommer att följa efter fr Reinfeldt et consortes’ initiativ. Eftersom antalet s k ”eftersatta” - dvs invandrartäta områden i landet stadigt ökat de senaste två decennierna. torde kostnaderna bli avsevärda med höjda kommunal - och landstingsskatter som följd.

I det sammanhanget undrar jag varför det alltid - när det blir tal om skattehöjningar - påstås att dessa beror på att ”svenskarna blir äldre, lever längre och blir alltmer resurskrävande”? Varför får vi aldrig höra att politikerna måste höja skatten för att vi har fått alltför många utlänningar att försörja och att det finns för många äldre utlänningar med stora vårdbehov redan i medelåldern etc etc?

Svara gärna på den frågan, fru Reinfeldt.
Läs mer om äldreförsörjningsstöd på Bgf.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.